4.8 /5 20 5 1 عضویت در انجمن تولیدکنندگان سیستمهای تهویه ایران

عضویت در انجمن تولیدکنندگان سیستمهای تهویه ایران

  • عضویت در انجمن تولیدکنندگان سیستمهای تهویه ایران1399/3/17

    شرکت آسا مبدل کاسپین (آمکا) از سال 97 در کنار نام آشنا ترین شرکت های تاسیسات و تهویه مطبوع ، به عضویت خانواده بزرگ انجمن تولید کنندگان سیستمهای تهویه ایران درآمد.

    عضویت در انجمن تولیدکنندگان سیستمهای تهویه ایران