4.5 /5 20 5 1 دیدار وزیر محترم صنعت معدن تجارت

دیدار وزیر محترم صنعت معدن تجارت

  • دیدار وزیر محترم صنعت معدن تجارت1399/3/17

    دیدار وزیر محترم صنعت معدن و تجارت از غرفه آسا مبدل کاسپین در نمایشگاه بین المللی تهران


    دوم آبان ماه 1398

            

    دیدار وزیر محترم صنعت معدن تجارت