4.4 /5 20 5 1
گاز پخش کن
تولیـد انـواع گاز پخـش کـن برنجـی (ونتـوری) جهـت اسـتفاده در کویـل هـای Dx و سیسـتم هـای هیـت پمـپ بـر اسـاس اسـتانداردهای Carrier, Sporlan , Parker
  • مشخصات
  • دانلود

ویژگی های اصلی

4.5 /5 20 5 1
نظرات خود را اینجا بنویسید

گاز پخش کن و ونتوری گاز پخش کن Average rating: 4.56105863198687, based on 89 reviews from $0.0000 to $0.0000